05
مهر

ماکت تبلیغاتی حجیم

تبلیغات محیطی شهری بیشترین تاثیر را در روند فروش اقتصادی خواهد داشت. ماکت های تبلیغاتی باید با توجه به اصول روانشناسی طراحی شده و کیفیت و دوام خوبی در فضاهای خارجی داشته باشد. هر چقدر تبلیغات محیطی بیلبورد بزرگ تر باشد، در ذهن مخاطب ماندگارتر است. بیلبورد تبلیغاتی خلاقانه بیلبوردی است که متفاوت بوده و بیننده را جذب نماید. طرح های استفاده شده در آن به نوعی موجب تصویرسازی ذهنی بیننده شود.