برای تماس با ما با شماره روبرو تماس حاصل فرمایید: 44366936-021

اعضای شرکت نوع یک چهار ستونه

صادق محمدی

مهندس معمار

رزومه : استاد دانشگاه
مهندس شهرداری منطقه سه
دکتری گرافیک

ساسان رافعی

مهندس معمار

رزومه : استاد دانشگاه
مهندس شهرداری منطقه سه
دکتری گرافیک

مهسا ساعدی

منشی شرکت

رزومه : استاد دانشگاه
مهندس شهرداری منطقه سه
دکتری گرافیک

امیر عزیزی

مهندس عمران

رزومه : استاد دانشگاه
مهندس شهرداری منطقه سه
دکتری گرافیک

اعضای شرکت نوع یک سه ستونه

صادق محمدی

مهندس معمار

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

ساسان رافعی

مهندس معمار

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

مهسا ساعدی

منشی شرکت

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

اعضای شرکت نوع یک دو ستونه

ساسان رافعی

مهندس معمار

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

مهسا ساعدی

منشی شرکت

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

صادق محمدی

مهندس معمار

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

امیر عزیزی

مهندس عمران

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

اعضای شرکت نوع دو چهار ستونه

محمد صادقی

منشی شرکت

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

محسن قاراخانی

منشی شرکت

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

ساسان رافعی

منشی شرکت

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم

مهسا عزیزی

منشی شرکت

مهندس مشاور محیط زیست
مهندس شهرداری منطقه دو
منشی شرکت زمزم